صفحه اصلی » اخبار
معرفی دفتر پذیرش بیمار BEST
به استحضار مي رساند كلينيك تخصصي گروه BEST با حضور و همكاري اساتيد انكولوژي و درمانگاههاي متداول هفتگي متخصصين ژنتيك در اتاق ٨ ساختمان صدف داير شده است...

 به استحضار مي رساند كلينيك تخصصي گروه BEST با حضور و همكاري اساتيد انكولوژي و درمانگاههاي متداول هفتگي متخصصين ژنتيك در اتاق ٨ ساختمان صدف داير شده است و بيماران از طرف اساتيد و همكاران ساير تخصصها از جمله جراحي انكولوژي ، مديكال انكولوژي و راديوتراپي انكولوژي به اين درمانگاه ارجاع شده و ضرورت انجام تستهاي وراثتي براي بيماران مبتلا به سرطان و خانواده هاي آنها و يا لزوم بررسي بيوماركرهاي تومور و ساختار ژنتيكي اختصاصي تومور بيماران مبتلا به سرطان بررسي و تعيين مي شود. بيماران مورد نظر غالبا بيماراني هستند كه به خط اول درمان و پروتكل استاندارد مقاوم بوده و پاسخ مناسب و مطلوبي به درمان نداده اند، تشخيص هاي ناشناخته ونادر و ساير مواردي كه انديكاسيون اين بررسي را دارند نيز در جرگه بيماران كانديد و ارجاع شده به اين كلينيك مي باشند. تعداد بيماران ارجاعي در سال گذشته در اين زمينه ۲۰۶ نفر بوده اند كه طي بررسي شرايط بيمار مراحل تاييد ضرورت و ثبت و پيشبرد پروسه توسط مدير كميته علمي با نظر اساتيد مولكولار تومور بورد تيم BEST در تخصص هاي ژنتيك، انكولوژي و پاتولوژي براي آنها انجام و نمونه ها طبق صلاحديد به مراكز داخلي يا معتبر بين الملل ارجاع شده است.